1. Informacje ogólne

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania oraz przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Makatka z siedzibą w Poznaniu, ul. Małeckiego 23/B, 60-708 Poznań, NIP 7792503914, KRS 0000774452, zwana dalej „Fundacją”.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Fundację zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Fundacja jako administrator danych osobowych gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej Fundacji wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Fundacji.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy:

– uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę, np. na przesyłanie Newslettera,

jest to niezbędne dla zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w celu obsługi darowizny,

– przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych takich jak archiwizacja danych księgowych lub podatkowych,

przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej, jeżeli wobec tych interesów nadrzędnego charakteru nie mają interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, możesz ją odwołać w dowolnej chwili w sposób równie łatwy, jak została ona wyrażona.

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową i korzystają z dostępnych na niej funkcjonalności. W celu realizacji naszych celów statutowych przetwarzamy również dane wolontariuszy, beneficjentów pomocy Fundacji oraz podmiotów, z którymi współpracujemy przy realizacji tych celów.

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • adresy protokołu internetowego,
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • datę urodzenia.

W zależności od rodzaju działań podejmowanych na stronie, korzystania z określonych funkcjonalności lub łączącego Cię z Fundacją stosunku prawnego, może zajść potrzeba zebrania także innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia naszych prawnych obowiązków.

4.1.Odbiorcy usługi Newsletter

Przetwarzamy dane osobowe odbiorców usługi Newsletter w celu informowania o działalności Fundacji – informujemy m.in. o bieżących działaniach w Fundacji, pojawiających się na stronie nowych wpisach, ważnych ogłoszeniach z naszej grupy na Facebooku oraz akcjach fundraisingowych.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy aż do momentu odwołania zgody.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.2. Odbiorcy korespondencji

Przetwarzamy dane osobowe odbiorców korespondencji w celu informowania o działalności Fundacji i realizowania przez nią celów statutowych. Wysyłamy również tradycyjną pocztą materiały związane z działalnością Fundacji, w tym np. upominki z okazji urodzenia dziecka.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy aż do momentu odwołania zgody.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.3. Użytkownicy korzystający z formularza kontaktowego

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników korzystających z formularza kontaktowego w celu obsługi dokonanego zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do podjęcia i obsługi kontaktu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4.4.Darczyńcy

Przetwarzamy dane osobowe darczyńców w celu realizacji dokonanej darowizny oraz przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej otrzymanych darowizn. Na postawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązani jesteśmy do archiwizowania danych podlegających archiwizacji księgowej i podatkowej.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do zarejestrowania darowizny. W celu archiwizacji księgowej i podatkowej dane osobowe przechowujemy przez 5 lat.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

4.5. Wolontariusze

Przetwarzamy dane osobowe wolontariuszy w celu realizacji porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia wykonywania świadczeń wolontariackich.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.5. Zleceniobiorcy i wykonawcy

Przetwarzamy dane osobowe zleceniobiorców i wykonawców w celu realizacji zawartych umów cywilnoprawnych.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia współpracy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

4.6. Beneficjenci

Przetwarzamy dane osobowe beneficjentów pomocy wyłącznie na potrzeby udzielenia ustalonej pomocy. Możemy również przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych tj. dane wrażliwe (dotyczące m.in. zdrowia), za wyraźną zgodą beneficjenta pomocy lub w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy członków lub byłych członków Fundacji lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z realizacją celów statutowych Fundacji. Dane wrażliwe chronione są w szczególny sposób i nie są ujawniane ani udostępniane żadnej nieuprawnionej osobie.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do świadczenia pomocy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. a i d RODO.

4.7. Użytkownicy portali społecznościowych

Możemy gromadzić dane osobowe z mediów społecznościowych, takich jak portal Facebook, w zakresie danych dotyczących Twoich działań na tych portalach, np. aktywności na profilu Fundacji.

Przekazywanie danych odbywa się automatycznie, w oparciu o umowy lub regulaminy portali.

5. Udostępnianie danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy np. Twoją zgodą na przekazanie tych danych innemu podmiotowi. W tym celu Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom świadczącym usługi hostingu systemów,
 • dostawcom usługi Newsletter,
 • dostawcom serwisów płatności,
 • podmiotom świadczące obsługę księgową,
 • podmiotom świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

6. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.

a) prawo do cofnięcia zgody

W każdym czasie masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Cofnięcie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Cofnięcie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, ale może uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą (art. 7 ust. 3 RODO).

b) prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie zakresie, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, co do których wniesiono sprzeciw (art. 21 RODO).

c) prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”
W każdym czasie masz prawo zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych lub jeżeli jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, które zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W każdym czasie masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO).

e) prawo dostępu do danych osobowych

W każdej chwili możesz od nas zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych osobowych oraz informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Masz również prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych (art. 15 RODO).

f) prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, jeżelinieprawidłowe, oraz ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne (art. 16 RODO).

g) prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Masz prawo żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO).

h) prawo do wniesienia skargi

Możesz zgłaszać do nas zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Mamy obowiązek poinformować Cię o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.

W razie uznania, że doszło do naruszenia Twojego prawa do ochrony danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Kontakt z Fundacją w sprawie danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres daneosobowe@fundacjamakatka.pl.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi Newsletter, możesz uczynić to także za pośrednictwem linka znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej przez Fundację w ramach tej usługi.

 

8. Pliki cookies

Strona internetowa Fundacji nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu użytkownika strony internetowej oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej i administrator serwera.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

 

9. Postanowienia końcowe.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 26 maja 2020 r. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji.