1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Makatka z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000774452.
  Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram. Serwisy facebook.com i instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Konkursie rozumiany jako komentarz pod wskazanym postem na Facebooku jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 4.11.2022 do 8.11.2022 (do godziny 23:59).
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w środę, 9.11.2022 o godzinie 16:00 na fanpage’u Osnowy.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/osnowa.by.makatka oraz profilu na Instagramie: https://www.instagram.com/osnowa.makatki

3. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić wiele propozycji odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.
 4. Zwycięska praca konkursowa zostanie wybrana przez jury składające się z Zarządu i Wolontariuszy Fundacji Makatka.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa nie będą brały udziału w konkursie.

4. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest udział w rodzinnej minisesji zdjęciowej w Osnowie 12 listopada 2022 oraz karnety na 6 wejść do Osnowy.
 2. Organizator przewiduje 3 równoważne nagrody.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@fundacjamakatka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs “Wątki Osnowy”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

6. Postanowienia dodatkowe

 1. Zwycięzcy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikację przynajmniej części zdjęć jako fotorelacji z przebiegu sesji oraz w celach promocyjnych przez Fundacją Makatka, ul. Józefińska 33/12A, 30-529 Kraków, NIP: 7792503914 na wszystkich polach eksploatacji znanych polskiemu prawu przez okres 5 lat.
 2.  Zwycięzcy przystępując do konkursu wyrażają również zgodę na publikację swojego wizerunku oraz wizerunku pozostałych osób biorących udział w wygranej sesji zdjęciowej na użycie zdjęć w portfolio fotografa – wykonawcy wygranej sesji. Zwycięzcy konkursu podpisują z fotografem – wykonawcą wygranej sesji umowę na usługę fotograficzną, gdzie wyrażają zgodę m.in. styl obróbki zdjęć oraz zostaje określony termin oddania zdjęć

7. Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja Makatka z siedzibą w Krakowie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: info@fundacjamakatka.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Fundacja Makatka.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

8. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Fundacja Makatka.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.