Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Makatka z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000774452.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram. Serwisy facebook.com i instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

 1. Udział w Konkursie rozumiany jako komentarz pod wskazanym postem na Facebooku jest równieznaczy z akcepracją niniejszego Regulaminu. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Konkurs trwa od 23.06.2021 do 26.06.2021 23:59. 
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę, 27.06.2021 o godzinie 20:00 na fanpage’u Fundacji Makatka.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/fundacjamakatka oraz profilu na Instagramie: https://www.instagram.com/fundacja.makatka/ 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu życzeń z okazji Dnia Ojca lub stworzeniu obrazu albo filmu z tej okazji.  
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. 
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.  
 4. Zwycięska praca konkursowa zostanie wybrana przez jury składające się z Zarządu i Wolontariuszy Fundacji Makatka. 
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa nie będą brały udziału w konkursie. 

  Nagroda 

  1. Nagrodą w konkursie jest wypożyczenie na okres 4 tygodni pudełka-niespodzianki z wypożyczalni zabawek Fundacji Makatka. Zwycięzca deklaruje akceptację Regulaminu Wypożyczalni Zabawek, który zostanie przesłany w późniejszym terminie. 
  2. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską. Koszty wysyłki do Zwycięzcy oraz zwrotnej ponosi Fundacja Makatka.
  3. Termin wysyłki Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą Konkursu indywidualnie.
  4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u. 
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
  7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

  Reklamacje 

  1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@fundacjamakatka.pl 
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs – Życzenia dla Taty. 
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

  Obowiązek informacyjny 

  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (nazw firmy z siedzibą). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: info@fundacjamakatka.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Fundacja Makatka. 
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

  Postanowienia końcowe 

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Fundacja Makatka. 
  4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.