Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych, w tym płatności cyklicznych, na https://fundacjamakatka.pl

Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundację Makatka usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyńcom przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji Makatka.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony 

Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację Makatka z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 33/12A, kod pocztowy: 30-529, KRS: 0000774452, NIP: 7792503914, REGON: 382768216

Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Darowizny przekazane przez Darczyńców wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji Makatka.

 2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „Wspieraj nas” na stronie 

 3. Darowizny te są obsługiwane przez operatora płatności – firmę Tpay, z główną siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 61-894, NIP: 7773061579.

 4. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę Tpay, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.

 5. Udzielane darowizny mogą mieć charakter jednorazowy lub regularny (cykliczny, jeden raz w miesiącu).

 6. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez Darczyńcę.

Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

 1. Darczyńca, przekazując płatność cykliczną na rzecz Fundacji, wyraża zgodę na regularne pobieranie przez Operatora Płatności (Tpay) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Kwota ta będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w miesiącu.

 2. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (Tpay). Tpay, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie – Token do Płatności Cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji Makatka.

 3. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. Ze względów bezpieczeństwa wybrane banki, w momencie wydania klientowi karty (debetowej/kredytowej), ustala kwotowe limity autoryzacyjne dla tzw. płatności korespondencyjnych (w przypadku strony … oznacza to automatyczne obciążanie karty wybraną przez Darczyńcę kwotą darowizny, co miesiąc) domyślnie na 0 zł. Jeśli karta Darczyńcy posiada limit autoryzacyjny ustawiony na 0 zł, wówczas płatność zostanie odrzucona przez system płatności i tym samym darowizna nie wpłynie na konto Fundacji Makatka.

 4. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą już dłużej pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty, po ponownym skorzystaniu ze strony … i ustanowieniu regularnej płatności za pomocą nowej karty.

Dane osobowe

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Darczyńcy. Fundusz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności. Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji Makatka oraz informacji fundraisingowych.

 3. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo adres pocztowy i numer telefonu – jeśli Darczyńca je przekaże na stronie formularza danych osobowych. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 4. Numery kart płatniczych nie są przez Fundację Makatka zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym organizacji.

Bezpieczeństwo wpłat

 1. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja Makatka korzysta z bezpiecznego operatora płatności Tpay.

Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny, w tym płatności cyklicznych

 1. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można jej dokonać wysyłając zgłoszenie na adres: info@fundacjamakatka.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”.

 2. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać e-mail na adres: info@fundacjamakatka.pl. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.

 3. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, reklamacja, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail info@fundacjamakatka.pl.